20. 10. 2022

Ležia pri dome smútku padlí vojaci?

Podľa dávnych svedectiev priestor na račianskom cintoríne pred domom smútku ukrýva tajomstvo – pochovaných nemeckých a maďarských vojakov, ktorí padli v roku 1945 počas bojov v Rači a v širšom okolí. Rekonštrukcia chodníku na račianskom cintoríne prináša možnosť preskúmať tieto otázky. Podarí sa padlých vojakov nájsť a dôstojne uložiť na miesto posledného odpočinku?

Rekonštrukcia chodníku
V uplynulých dňoch prijal Zväz vyslúžilých vojakov informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii chodníka pred domom smútku na račianskom cintoríne. Cieľom rekonštrukcie je nahradiť pôvodný povrch novým. S tým súvisí odstránenie pôvodného asfaltového povrchu a približne polmetrovej vrstvy zeminy. To umožňuje vykonať prieskum priamo na mieste a v prípade nálezu padlých vojakov bude možné ich dôstojne pochovať.

Rekonštrukcia chodníka na račianskom cintoríne (foto: autor)

Po prijatí informácie o rekonštrukcii chodníka Zväz vyslúžilých vojakov hneď nasledujúci deň kontaktoval zamestnancov Ministerstva vnútra SR (oddelenie miestnej štátnej správy – úsek vojnových hrobov). Tí prejavili mimoriadnu ochotu a záujem o situáciu. Kontaktovali bratislavské mestské pohrebníctvo Marianum, ktoré rekonštrukciu zastrešuje, a tiež Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku, ktorá je oficiálne poverená nemeckou spolkovou vládou konať vo veci starostlivosti o hroby nemeckých vojakov.
Skutočnosť, že nemeckí vojaci boli na račianskom cintoríne pochovaní, potvrdili aj pracovníci Ministerstva vnútra SR. Uviedli, že na račianskom cintoríne evidujú už niekoľko takýchto nálezov s tým, že títo vojaci boli následne dôstojne prepochovaní na centrálnom nemeckom vojenskom cintoríne v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa (podľa predpokladu ZVV by sa mohlo jednať o nálezy realizované v 90. rokoch práve pod okrajovou časťou chodníka).

Centrálny nemecký vojenský cintorín v Bratislave-Vrakuni (foto: autor)
 
Kto pochovával nemeckých vojakov na račianskom cintoríne?
Okolnosti pochovania nemeckých vojakov na račianskom cintoríne boli niekoľko desaťročí zahalené rúškom tajomstva. Až v 90. rokoch túto otázku otvorili členovia račianskeho ZVV s tým, že podrobnosti o pochovaní nemeckých vojakov na račianskom cintoríne uviedol dnes už zosnulý Račan a člen ZVV Jozef Valentovič.

Jozef Valentovič, rok 1970 (zdroj: múzeum ZVV)

Jozef Valentovič bol jedným z tých, ktorí nemeckých vojakov na račianskom cintoríne pochovával. Tento uviedol, že pochovanie padlých nemeckých vojakov nariadil niektorí z miestnych sovietskych veliteľov približne týždeň po skončení bojov v okolí Rače. Pochovávajúci mali k dispozícii voz, na ktorý mali padlých vojakov zo širšieho okolia pozbierať a previezť na cintorín. Keďže sovietske orgány dôverovali najmä miestnym členom komunistickej strany, vedením pochovania bol poverený jeden z miestnych členov KSČ (meno sa nezachovalo), Ten si na pomoc s vykonaním úlohy pribral aj Jozefa Valentoviča. Jozef Valentovič ďalej uviedol, že po zozbieraní boli padlí prevezení na račiansky cintorín. Spoločný hrob bol na mieste chodníka pred dnešným domom smútku.

Uvedené skutočnosti by malo potvrdzovať aj iné nepriame svedectvo, ktoré sa týka výkopov v okrajovej časti priestoru pred dnešným domom smútku. V deväťdesiatych rokoch mal byť kvôli rozširovaniu jedného z hrobových miest realizovaný výkop v tejto oblasti s prekvapivým nálezom, ktorým mal byť nerozložený kus vojenského kabáta, vo vrecku ktorého mali byť nájdené dokonca zvyšky streliva...

Pozostatok prilby nemeckého vojaka (zdroj: múzeum ZVV, foto autor)

Prieskum a prepochovanie
Prieskum a prepochovanie padlých nie je možné realizovať vždy. Vie sa o prípadoch, kedy sú podobné miesta posledného odpočinku padlých známe, avšak existujúca výstavba na takých miestach je trvalou prekážkou riešenia situácie (napr. frekventovaná cesta a podobne). Aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia a odkrytie chodníka tak vytvára jedinečnú príležitosť pre preverenie vyššie uvedených informácií a v prípade ich potvrdenia aj pre dôstojné prepochovanie padlých.

Mgr. Herman Krampl
Zväz vyslúžilých vojakov
gen. Milana Rastislava Štefánika SR


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára